Regulamin szkoleń

 • 1.Postanowienia ogólne regulaminu szkoleń
 • Ilekroć w postanowieniach Regulaminu mowa jest o:
 • Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument potwierdzającej zapis wraz z jego wszystkimi postanowieniami;
 • Organizatorze – rozumie się przez to firmę Urszula Parzych Beauty by Polka, zarejestrowaną pod adresem u..Czesława Niemena 25 10-371 Kiezliny, z numerem NIP: 5532026155 i REGON: 521430540, która jest organizatorem szkolenia;
 • Administratorze Danych Osobowych – rozumie się przez to Organizatora;
 • Szkoleniu – rozumie się przez to szkolenie organizowane przez Urszulę Parzych właścicielkę Beauty by Polka;
 • Uczestniku – rozumie się przez to osobę chcącą dokonać zapisu / zapisaną na szkolenie;
 • Instruktorze – rozumie się przez to osobę prowadzącą szkolenie;
 • Modelu – rozumie się przez to osobę, na której będzie wykonywana usługa lub zabieg, podczas trwania szkolenia;
 • Pracy na modelach – rozumie się przez to proces wykonywania usługi/zabiegu na Modelu przez Uczestnika;
 • Zabiegu/usłudze – rozumie się przez to wszelki zakres czynności i prac, które wykonywane będą na Modelu;
 • Sklepie Internetowym – rozumie się przez to sklep internetowy dostępny pod adresem www.beautybypolka.com.
 • Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez Sklep Internetowy, drogą bezpośrednią w miejscu szkolenia, drogą telefoniczną oraz drogą e-mailową.
 • Uiszczenie płatności za szkolenie, a także użytkowanie Sklepu Internetowego oznacza, iż osoby te zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptują jego postanowienia.
 • Uczestnik oraz Użytkownik oświadczają, że z tytułu postanowień Regulaminu nie będzie względem Organizatora zgłaszać żadnych roszczeń.
 • Wszystkie treści dostępne w Sklepie Internetowym, a także wszystkich portalach społecznościowych, które są administrowane przez Organizatora, w tym w szczególności oferta szkoleń, ich opis i program, opinie, zdjęcia, grafiki, filmy, regulamin, polityka prywatności itp., stanowią własność intelektualną Organizatora i jako takie podlegają ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami.
 • Naruszenie prawa autorskiego grozi każdorazowo karą finansową w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każde naruszenie. Uczestnik oraz Użytkownik oświadczają, że dobrowolnie poddadzą się zapłaceniu ww. kary finansowej, w wypadku jeżeli naruszą powyższe prawo.
 • 2.Organizator
 • Organizatorem Kształcenia oraz Administratorem Danych Osobowych jest Urszula Parzych Beauty by Polka, zarejestrowaną pod adresem ul.Cesława Niemena 25 10-371 Kiezliny, z numerem NIP: 5532026155.
 • W związku z prowadzoną działalnością Administrator Danych Osobowych zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  Organizator przechowuje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, pesel, data urodzenia, adres zamieszkania, dane kontaktowe (mail, telefon). Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą archiwizowane.
 • Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: beautybypolka@gmail.com.
 • Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników oraz Użytkowników w celu należytego wykonywania umów obejmujących produkty i usługi.
 • Organizator nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jego logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i instruktorów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.
 • 3. Szkolenia
 • Organizator organizuje szkolenia w zakresie opisanym w Sklepie Internetowym, w terminach ustalanych indywidualnie po uzgodnieniu z zainteresowanymi Uczestnikami..
 • W wypadku zainteresowania szkoleniem i chęcią zapisania się na niego w trybie grupowym lub indywidualnym, Uczestnik zobowiązuje się do dokonania opłaty zaliczkowej, przeznaczonej na poczet rezerwacji miejsca w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości kwoty szkolenia. Opłata rezerwacyjna jest odliczana od wartości końcowej szkolenia. Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.
 • W sytuacji odwołania uczestnictwa w szkoleniu w czasie 24h przed rozpoczęciem szkolenia, zwrot opłaty rezerwacyjnej jest możliwy tylko w sytuacjach losowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania zapisu na szkolenie bez podania przyczyn.
 • Uczestnicy zobowiązują się do dokonania dopłaty za szkolenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.
 • W wypadku, gdy płatność nie zostanie dokonana w ww. terminie, płatność zostaje przeniesiona na kolejny termin grupowy lub indywidualny szkolenia, na który miejsca są możliwe do rezerwacji.
 • Przypisanie opłaty do kolejnej daty szkolenia następuje tylko dwa razy. Niestawienie się w kolejnym terminie szkolenia, brak zmiany jego daty, a także niedopilnowanie terminu płatności, skutkować będzie przepadnięciem wpłaconej kwoty.
 • Jeżeli po zawarciu umowy i/lub dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik rezygnuje z uczestnictwa w szkoleniu lub nie może w nim wziąć udziału w wybranym terminie, wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego szkolenia lub przenieść je na inne szkolenie. W wypadku wystąpienia różnicy cenowej między szkoleniami, nadpłatę można wykorzystać na inny kurs, natomiast dopłaty należy dokonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.
 • Decyzja o przeniesieniu wpłaconej kwoty na inne szkolenie może zostać podjęta i zadeklarowana Organizatorowi w sposób pisemny drogą e-mailową na adres: beautybypolka@gmail.com; najpóźniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia.
 • W wypadku nie zachowania okresu zmiany terminu szkolenia, zmiany szkolenia na inne i/lub nie stawieniu się na szkolenie we wskazanym terminie, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty, możliwość zmiany terminu szkolenia na inny, ani możliwość zmiany szkolenia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia bez podania przyczyn. O zmianie terminu szkolenia zapisani Uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji. Nowe terminy szkoleń będą ustalane z poszczególnymi Uczestnikami.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w wypadku zaistnienia kolejnych zdarzeń: choroby lub wypadku losowego osoby, która miała prowadzić szkolenie; utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie; wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności: pożaru, zalania, brak mediów, np. prądu etc.); nie zebrania się grupy szkoleniowej itp. Informacja o odwołaniu szkolenia może zostać przekazana w każdym momencie przed jego początkiem. Postanowienie to dotyczy wszystkich zdarzeń z przyczyn niezależnych od Organizatora za wyjątkiem sytuacji związanych z zarządzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego i/lub w związku z zarządzeniem kwarantanny na terenie Polski i/lub siedziby / filii organizatora, w której miało odbyć się szkolenie.
 • Uczestnikowi szkolenia nie przysługuje prawo do żądania zadośćuczynienia ze względu na odwołanie szkolenia ze strony Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie także prawo do anulowania wcześniej dokonanej rezerwacji miejsca bez podania przyczyn.
 • W przypadku odwołania szkolenia lub anulowania rezerwacji miejsca przez Organizatora, Uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, wykorzystania wpłaconych środków pieniężnych na inne szkolenie lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków.
 • W przypadku wyboru zwrotu wpłaconych środków, przelew zwrotny następuje na konto bankowe w banku posiadającym swoją siedzibę w Polsce, którego nr Uczestnik podaje Organizatorowi.
 • W przypadku wnioskowania o zwrot wpłaconych środków na zagraniczne konto bankowe, zwrot środków zostanie pomniejszony o koszt przelewu bankowego oraz koszty przewalutowania.
 • Zwrot pieniędzy przez Organizatora odbywa się w ciągu 21 dni od otrzymania przez Organizatora pisemnej informacji o rezygnacji/odwołaniu/anulowaniu rezerwacji ze szkolenia z podanym numerem rachunku bankowego na adres e-mailowy. Czas na zaksięgowanie zwrotu na koncie Uczestnika jest również zależny od ilości czasu wymaganej przez bank do zaksięgowania płatności. Czas ten jest niezależny od Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez siebie szkoleniami.
 • Organizator będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio / video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos Uczestników w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych. Materiały te stają się własnością Organizatora i mogą być udostępniane uczestnikom szkolenia po jego zakończeniu, opatrzone logotypem Organizatora.
 • Zdjęcia, nagrania audio / video mogą być pobierane i wykorzystywane tylko w opublikowanej / przekazanej przez Organizatora formie. Osoby pobierające udostępnione pliki lub posługujące się nimi oświadczają, iż nie dokonają zmian z zakresu obróbki opublikowanych / otrzymanych zdjęć lub nagrań, w tym w szczególności ich modyfikowania, kadrowania lub usuwania logotypu Organizatora. Naruszenie tego zakazu grozi każdorazowo karą finansową. Uczestnik, Użytkownik oraz każda osoba pobierająca zdjęcie/a lub nagranie/a oświadcza, że dobrowolnie podda się zapłaceniu ww. kary finansowej, w wypadku jeżeli naruszy powyższy zakaz.
 • Wizerunek Uczestnika, jego podobieństwo i/lub głos są przechowywane przez Organizatora bez limitu czasu.
 • Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną Organizatora i udostępniane są Uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniu. Naruszenie tego zakazu grozi każdorazowo karą finansową. Uczestnik oświadcza, że dobrowolnie podda się zapłaceniu ww. kary finansowej, w wypadku jeżeli nie zastosuje się do powyższego oświadczenia.
 • 4. Uczestnicy
 • Uczestnicy przed rozpoczęciem szkolenia są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 • Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili uiszczenia płatności, a w szczególności w momencie rozpoczęcia szkolenia.
 • Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w szkoleniu przeprowadzanym przez Organizatora.
 • Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, jest jednak konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Organizatora. Uczestnik w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich wycofania, przeniesienia i/lub poprawienia. Jest to możliwe za pisemnym podaniem przesłany na adres e-mail: beautybypolka@gmail.com.
 • Uczestnicy szkoleń organizowanych przez Organizatora oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku, głosu lub podobieństwa, w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio / video, w szczególności na portalach społecznościowych: facebook, instagram.
 • Uczestnik oświadcza, że upoważnia Organizatora do utrwalania oraz publikowania wszelkich materiałów swojego autorstwa, w tym w szczególności: postów, wzmianek, komentarzy, opinii, zdjęć; w wypadku gdy dotyczą one bezpośrednio lub pośrednio Organizatora, oferowanych przez niego usług szkoleniowych.
 • Uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzymuje stałą 10% zniżkę na zakupy w Sklepie Internetowym WWW.beautybypolka.com.
 • Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie paragonów, faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym Uczestnik jest zobowiązany do podania przed szkoleniem informacji o swoim adresie e-mail.
 • 5. Zasady uczestnictwa w szkoleniu
 • Poprzez udział w szkoleniu Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą zakres wybranego szkolenia z oferty. Organizator nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami prowadzącego/instruktora.
 • Uczestnik oświadcza, że nie będzie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkolenia lub materiałów z niego pochodzących.
 • Uczestnik oświadcza, iż posiada wszelkie dokumenty prawne umożliwiające wykonywanie Zabiegu / Usługi na Modelu w ramach szkolenia.
 • Ukończenie szkolenia jest możliwe jedynie w przypadku pozytywnego zaliczenia egzaminu teoretycznego, praktycznego, a w przypadku szkoleń zakładających Pracę na Modelach, także wykonania Zabiegu / Usługi w sposób poprawny. O poprawności wykonania Pracy na Modelu decyduje Instruktor. Decyzja Instruktora jest ostateczna i nie dopuszcza się od niej odwołań. Certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia są przyznawane jedynie tym Uczestnikom, którzy ukończyli szkolenie.
 • Modele umawiani są przez Organizatora.
 • 6. Postanowienia końcowe
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.
 • Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Organizatora.
 • Uczestnika szkolenia obowiązuje powyższy Regulamin.